โครงการวิจัยต้นแบบ Aircard 3G และ PTZ Camera (2555)

            CAT Aircard เป็นหนึ่งในโครงการปฏิบัติการวิจัย ระบบสมองกลฝังตัว ( Embedded System ) จากแผนที่ยุทธศาสตร์ ( 2010 Strategy Map ) สำหรับสายงานกลยุทธ์องค์กร ซึ่งมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดย CAT Aircard จะสร้างเพื่อรองรับการใช้งาน WCDMA (HSPA, EDGE, GPRS) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ( วก. ) ได้เตรียมการตั้งแต่ปี 2555 ด้วยการสั่งชุดพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์จาก บริษัท Sierra Wireless และ SIMCom Wireless Solutions ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีข้างต้นตามลำดับมาทำการศึกษาค้นคว้าและอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยคาดการว่าปลายปี 2555 จะได้เห็นต้นแบบ Aircard ของทั้งสองระบบได้ทดลองใช้งาน ซึ่งใน เวอร์ชั่นแรก CAT Aircard จะมีลักษณะการเชื่อมต่อแบบใช้ USB ที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับ Laptop

            ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเพื่อดูแนวโน้มความเป็นไปได้กับการพัฒนาสินค้าขึ้นเองโดยที่จะสามารถควบคุมคุณภาพและราคาต้นทุนได้ตามสมควร นอกจากโครงการศึกษาต้นแบบ CAT Aircard แล้ว วก. ยังได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ที่จะจัดทำชิ้นงานจำพวก Wireless Security Module ประเภท PTZ Camera โดยการต่อยอดจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำ Aircard มาเพื่อเพิ่มและปรับเปลี่ยน Feature การทำงานโดยใช้เทคโนโลยี Field Programmable Gate Arrays(FPGA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการทำ IC Design ที่สามารถสร้างอุปกรณ์วงจร Logic Gate รวมถึง Processor ไว้ใน Chip ตัวเดียว กระทั้งสามารถติดตั้งระบบปฎิบัติการลงใน Processor ตัวดังกล่าวเพื่อรองรับ application software อื่นๆ โดยเบื้องต้น PTZ Camera จะมีลักษณะการใช้งาน เรียกผ่าน 3G Video Call และควบคุมสั่งการด้วยตัวเลขบนโทรศัพท์มือถือที่เรียกเข้า (DTMF )

โครงการวิจัยต้นแบบ โครงการวิจัยต้นแบบ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (2556)

         งานวิจัยใน 2555 จะนำมาพัฒนาระบบ Wireless Sensor Network ให้สามารถรองรับอุปกรณ์ Sensor จำพวก เช่น Geophone (วัดแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นดิน), ตัวตรวจจับกาซ์เรดอน, Humidity sensor(วัดความชื้น), Strain Gauge (ความเค้น ความเครียด) และ Pore Pressure Transducer (วัดแรงกดใต้พื้นดิน) เพื่อใช้ในการทำนายและตรวจวัดการเกิดแผนดินไหวและการเลือนตัวของพืนดิน นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์ จำพวก GPS และ Heart rate sensor ยังเป็น Sensor อีกกลุ่มหนึ่งที่จะนำมาทำการทดลองการทำระบบ Tracking ที่อาศัยเทคนิค Hopping Protocol for Ad-Hoc Networks.

โครงการวิจัยในปี (2557) คือการปรับปรุงงานวิจัยของปี 2556 ขยายผลจากผลงานวิจัยปี 2555

งานวิจัยใน 2555 จะนำมาพัฒนาระบบ Wireless Sensor Network ให้สามารถรองรับอุปกรณ์ Sensor จำพวก เช่น Geophone (วัดแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นดิน), ตัวตรวจจับกาซ์เรดอน, Humidity sensor(วัดความชื้น), Strain Gauge (ความเค้น ความเครียด) และ Pore Pressure Transducer (วัดแรงกดใต้พื้นดิน) เพื่อใช้ในการทำนายและตรวจวัดการเกิดแผนดินไหวและการเลือนตัวของพืนดิน นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์ จำพวก GPS และ Heart rate sensor ยังเป็น Sensor อีกกลุ่มหนึ่งที่จะนำมาทำการทดลองการทำระบบ Tracking ที่อาศัยเทคนิค Hopping Protocol for Ad-Hoc Networks.

โครงการวิจัยในปี (2558-2560)

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยขยายกลุ่มการให้บริการลูกค้าบริการ Trunked Mobile ในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่ม
ครัวเรือน รวมทั้งขยาย Coverage การให้บริการลูกค้า ในบริเวณพื้นที่ปิดหรืออับสัญญาณ
เป้าหมาย
1.ในปี 2558 มีผลงาน TETRA RTU ที่สามารถใช้งานได้จริง จำนวน 4 ชุด
2.ในปี 2559 มีผลงาน TETRA Repeater ที่สามารถใช้งานได้จริง จำนวน 4 ชุด
3.ในปี 2560 มีผลงาน Internet TV Box พร้อม IoT Gateway
4.ในปี 2561 มีผลงาน Smart Office 1 ระบบ
5.ในปี 2562 มีผลงาน Video Analytics 1 ระบบ
6.ในปี 2562 มีผลงาน Accelerated video analytics at the edge 1 ระบบ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีให้ล้ำหน้าหรืออยู่ในระดับแนวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ
  • เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในบริการของ กสท เพื่อเพิ่มความแตกต่างของ กสท ต่อคู่แข่ง
  • เพื่อเพิ่มมูลค่าในการให้บริการโทรคมนาคมของ กสท และส่งเสริมให้ กสท มีชื่อเสียงทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ คือ กสท สามารถนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในบริการของ กสท เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
  • ผลประโยชน์ทางด้านสังคม คือ กสท สามารถพัฒนาความรู้และความสามารถให้แก่บุคลากร และยังพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันวิจัยของ กสท เอง รวมทั้งการมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยของทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผลประโยชน์ด้านอื่นๆ คือ เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง กสท ในด้านหนึ่ง รวมถึง กสท ยังได้ศึกษาวิจัยจนค้นพบความรู้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาบริการที่มีอยู่เดิมหรือให้เกิดการบริการในรูปแบบใหม่

 

 

 


ออนไลน์ตอนนี้ (online)
3

Copyright @2020 brownien_lab.cattelecom.com All Rights Reserved